اقبال نامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی)

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : مصحح:زنجانی، برات - نويسنده:نظامی، الیاس بن یوسف

تعداد صفحات : 536ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 6ق. - تاریخ و نقد - نظامی، الیاس بن یوسف، 530؟ - 614؟ق. اقبال نامه - نقد و تفسیر