صور خیال در خمسه نظامی

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : نويسنده:زنجانی، برات

تعداد صفحات : 384ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 6ق. - تاریخ و نقد - صور خیال - نظامی، الیاس بن یوسف، 530؟ - 614؟ق. خمسه - نقد و تفسیر