تاریخ الموصل

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : محقق:محمود، احمد عبدالله - نويسنده:ازدی، یزید بن محمد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : موصل - تاریخ

کتاب "تاریخ الموصل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان