الأموال

زبان : عربی

ناشر : دار السلام

سایر نویسندگان : نويسنده:داودی، احمد بن نصر - محقق:مرکز الدراسات الفقهیة و الإقتصادیة (قاهره) - محقق:محمد، علی جمعه - محقق:سراج، محمد احمد

تعداد صفحات : 448ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و اقتصاد - خراج - خمس - زکات - فقه مالکی - قرن 4ق. - مالیه عمومی (فقه)

کتاب "الأموال" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان