خریدة القصر و جریدة العصر

زبان : عربی

ناشر : المجمع العلمي العراقي

سایر نویسندگان : نويسنده:عمادالدین کاتب، محمد بن محمد - محقق:سعید، جمیل - محقق و معلق:اثری، محمد بهجه

تعداد صفحات : 20ج.

موضوعات مرتبط : شاعران عرب - شعر عربی - تاریخ و نقد - شعر عربی - قرن 5ق. - تاریخ و نقد - شعر عربی - قرن 6ق. - تاریخ و نقد

کتاب "خریدة القصر و جریدة العصر " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان