خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:بغدادی، عبد القادر بن عمر - مقدمه نویس و مصحح:طریفی، محمد نبیل - اشراف:یعقوب، امیل

تعداد صفحات : 13ج.

موضوعات مرتبط : ابن حاجب، عثمان بن عمر، ۵۷۰ - ۶4۶ق. الکافیه فی النحو - نقد و تفسیر - رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن، - ۶۸۶ق. الوافیه فی شرح الکافیه - نقد و تفسیر - زبان عربی - شواهد شعری - زبان عربی - نحو

کتاب "خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان