ديوان السيد الحميري

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

سایر نویسندگان : سراينده:سید حمیری، اسماعیل بن محمد - شارح:اعلمی، ضیاء الدین

تعداد صفحات : 239ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 2ق.

کتاب "ديوان السيد الحميري" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان