الأموال

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن زنجویه، حمید بن مخلد - محقق:اسیوطی، ابو محمد

تعداد صفحات : 631 ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و اقتصاد - خراج - صدقه در اسلام - غنایم - مالیه عمومی - کشورهای اسلامی - مالیه عمومی (فقه)

کتاب "الأموال" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان