الأموال

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده:ابوعبید، قاسم بن سلام - محقق:هراس، محمد خلیل

تعداد صفحات : 749ص.

موضوعات مرتبط : خراج - خمس - زکات - غنایم - مالیات اسلامی - احادیث - مالیه عمومی (فقه)

کتاب "الأموال" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان