الخراج

زبان : عربی

ناشر : دار المعرفة

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد - نويسنده:ابن‌آدم‌، یحیی‌ بن‌ آدم‌ - نويسنده:ابویوسف قاضی، یعقوب بن ابراهیم - مصحح:شاکر، احمد محمد - مصحح:صدیق، عبد الله محمد

تعداد صفحات : 244، 219، [125]ص.

موضوعات مرتبط : احادیث اهل سنت - قرن 2ق. - اموال غیر منقول - مالیات - خراج - مالیات اسلامی

کتاب "الخراج" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان