اشعار حکیم کسایی مروزی و تحقیقی در زندگانی و آثار او

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : نويسنده:درخشان، مهدی

تعداد صفحات : 140ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 4ق. - کسایی مروزی، ۳۴۱ - ۳۹۴؟ق. - تاریخ و نقد - کسایی مروزی، ۳۴۱ - ۳۹۴؟ق. - نقد و تفسیر