طوطی نامه

زبان : فارسی

ناشر : منوچهری

سایر نویسندگان : نويسنده:نخشبی، ضیاء الدین

تعداد صفحات : بیست و سیوم، 491ص.

موضوعات مرتبط : نثر فارسی - قرن 8ق.