لمعات

زبان : فارسی

ناشر : مولی

سایر نویسندگان : مصحح:خواجوی، محمد - نويسنده:عراقی، ابراهیم بن بزرگمهر

تعداد صفحات : 149ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 7ق. - عشق (عرفان) - نثر فارسی - قرن 7ق.