تاریخ سیاسی اسلام (ترجمه)

زبان : فارسی

ناشر : جاويدان

سایر نویسندگان : مترجم:پاینده، ابوالقاسم - نويسنده:حسن، حسن ابراهیم

تعداد صفحات : 3ج. در یک مجلد (497، 730ص.)

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - امویان - تاریخ - تمدن اسلامی - تاریخ - عباسیان - تاریخ - فرهنگ اسلامی - تاریخ - کشورهای اسلامی - تاریخ