جمهرة نسب قریش و أخبارها

زبان : عربی

ناشر : دار الیمامة

سایر نویسندگان : نويسنده:زبیر بن بکار - محقق و شارح:شاکر، محمود محمد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : قریش (قبیله) - تاریخ - قریش (قبیله) - نسب نامه