شرح خطبة البیان

زبان : عربی

ناشر : صائب

سایر نویسندگان : شارح:فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود - محقق:اکبری ساوی، محمدحسین

تعداد صفحات : 159ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "شرح خطبة البیان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان