تاریخ کاشان

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : به کوشش:افشار، ایرج - نويسنده:ضرابی، عبدالرحیم بن محمدابراهیم

تعداد صفحات : بیست و یکم، 650ص.

موضوعات مرتبط : کاشان - تاریخ

کتاب "تاریخ کاشان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  25 %  20,000    15,000 تومان