آیین حکمرانی

زبان : فارسی

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سایر نویسندگان : نويسنده:ماوردی، علی بن محمد - مترجم و محقق:صابری، حسین

تعداد صفحات : 559ص.

موضوعات مرتبط : احکام سلطانیه - اسلام و سیاست - علوم سیاسی (فقه) - فقه شافعی - قرن 5ق.

کتاب "آیین حکمرانی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان