الهی‌ نامه

زبان : فارسی

ناشر : سخن

سایر نویسندگان : نويسنده:عطار، محمد بن ابراهیم - مقدمه نویس و مصحح:شفیعی کدکنی، محمدرضا

تعداد صفحات : سی و پنج، 377ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 6ق. - منظومه‎های عرفانی - قرن 6ق.