سرگذشت پیر هرات

زبان : فارسی

ناشر : الست فردا

سایر نویسندگان : نويسنده:انصاری، عبد الله بن محمد - محقق:روان فرهادی، عبدالغفور

تعداد صفحات : 320ص.

موضوعات مرتبط : انصاری، عبد الله بن محمد، ۳۹۶ - ۴۸۱ق. - سرگذشت نامه - تصوف - متون قدیمی تا قرن 14 - عارفان - سرگذشت نامه - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14