شرح گلشن راز ( سبزواری )

زبان : فارسی

ناشر : نشر علم

سایر نویسندگان : نويسنده:سبزواری خراسانی، ابراهیم

تعداد صفحات : 671ص.

موضوعات مرتبط : شبستری، محمود بن عبد الکریم، 687 - 720ق. گلشن راز - نقد و تفسیر - شعر عرفانی - قرن 8ق. - تاریخ و نقد - شعر فارسی - قرن 8ق. - تاریخ و نقد

کتاب "شرح گلشن راز ( سبزواری )" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان