روضة الأنوار عباسی (در اخلاق و شیوه کشورداری)

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن - محقق و مصحح:چنگیزی اردهایی، اسماعیل

تعداد صفحات : 911ص.

موضوعات مرتبط : آموزش و پرورش شاه زادگان - اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پادشاهی - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 11ق. - کشور داری - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "روضة الأنوار عباسی (در اخلاق و شیوه کشورداری)" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان

اخلاق اسلامی

كتابخانه اخلاق اسلامی

متن كامل 343 عنوان كتاب در 597 جلد، در موضوعات: آداب، حقوق، فضایل اخلاقی و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان