الأنوار و محاسن الأشعار

زبان : عربی

ناشر : الجمهوریة العراقیة، منشورات وزارة الثقافة و الأعلام

سایر نویسندگان : محقق:عزاوی، صالح مهدی - نويسنده:شمشاطی، علی بن محمد

تعداد صفحات : 352 ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - تاریخ و نقد - شعر عربی - مجموعه‌ها

کتاب "الأنوار و محاسن الأشعار" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان