معجم الصحابة

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن قانع بغدادی، عبد الباقی - محقق:قوتلای، خلیل ابراهیم

تعداد صفحات : 15ج.

موضوعات مرتبط : صحابه - صحابه - احادیث