الطالع السعید

زبان : عربی

ناشر : الدار المصرية للتأليف و الترجمة

سایر نویسندگان : محقق:حسن، سعد محمد - مراجعه:حاجری، طه - نويسنده:ادفوی شافعی، جعفر بن ثعلب

تعداد صفحات : ت، 806ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "الطالع السعید" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان