تاریخ حکماء الاسلام

زبان : عربی

ناشر : مطبعة الترقي

سایر نویسندگان : نويسنده:بیهقی، علی بن زید - محقق:کرد علی، محمد

تعداد صفحات : 204ص.

موضوعات مرتبط : فلسفه اسلامی - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - فیلسوفان اسلامی - سرگذشت نامه