الذخائر الشرقیة

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:عواد، کورکیس - تقدیم و ضبط و تعلیق:عطیه، جلیل

تعداد صفحات : 7ج.

موضوعات مرتبط : عراق - فهرست‏ها - کتاب‏های چاپی عربی - فهرست‏ها