الأمالي

زبان : عربی

ناشر : دار البشائر

سایر نویسندگان : نويسنده:عبدی، یموت بن مزرع - محقق:صالح، ابراهیم

تعداد صفحات : 143ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "الأمالي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان