شرح أدب الکاتب

زبان : عربی

ناشر : مکتبة القدسي

سایر نویسندگان : نويسنده:جوالیقی، موهوب بن احمد - مصحح:رافعی، مصطفی صادق

تعداد صفحات : د، 432ص.

موضوعات مرتبط : ابن قتیبه، عبد الله بن مسلم ، 213 - 276ق. ادب الکاتب - نقد و تفسیر - زبان شناسی - زبان عربی - معنی شناسی

کتاب "شرح أدب الکاتب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان