شرح راز منطق الطیر عطار

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده:عطار، محمد بن ابراهیم - شارح:ثروتیان، بهروز

تعداد صفحات : 456ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 6ق. - تاریخ و نقد - عطار، محمد بن ابراهیم ، 537؟ - 627؟ق. منطق الطیر - نقد و تفسیر - منظومه‎های عرفانی - قرن 6ق. - تاریخ و نقد