خدا و انسان در مثنوی

زبان : فارسی

ناشر : فضيلت علم

سایر نویسندگان : نويسنده:فاضلی، قادر

تعداد صفحات : [198]ص.

موضوعات مرتبط : خدا شناسی در ادبیات - شعر عرفانی - قرن 7ق. - تاریخ و نقد - شعر فارسی - قرن 7ق. - تاریخ و نقد - مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672ق. مثنوی - خدا شناسی - مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672ق. مثنوی - نقد و تفسیر