جامع الاسرار و منبع الانوار

زبان : عربی

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سایر نویسندگان : مصحح:کربن، هانری - نويسنده:آملی، حیدر بن علی - مترجم:طباطبایی، جواد - مصحح:یحیی، عثمان اسماعیل

تعداد صفحات : هفت، هشتاد و یک، 825، 76ص.

موضوعات مرتبط : عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - هستی شناسی (فلسفه اسلامی) - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "جامع الاسرار و منبع الانوار" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان