مبانی منطقی استقراء ( ترجمه الاسس المنطقیة للاستقراء )

زبان : فارسی

ناشر : پیام آزادی

سایر نویسندگان : نويسنده:صدر، محمدباقر - مترجم:فهری زنجانی، احمد

تعداد صفحات : 289ص.

موضوعات مرتبط : استقرا (منطق) - فلسفه اسلامی