حکیم نامه

زبان : فارسی

ناشر : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران

سایر نویسندگان : محقق و مصحح:پورجوادی، نصرالله - نويسنده:رازی، اوحد الدین

تعداد صفحات : 164ص.

موضوعات مرتبط : شعر عرفانی - قرن 7 ق. - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - فلسفه اسلامی - شعر