تحریر منطق

زبان : فارسی

ناشر : دار العلم

سایر نویسندگان : نويسنده:شیروانی، علی

تعداد صفحات : 399ص.

موضوعات مرتبط : منطق - راهنمای آموزشی