خلاصه الذهب المسبوک مختصر من سیر الملوک

زبان : عربی

ناشر : مکتبة المثنی

سایر نویسندگان : مصحح:جاسم، محمد مکی سید - نويسنده:ابن قنیتو، عبد الرحمن بن ابراهیم

تعداد صفحات : 323ص.

موضوعات مرتبط : خلافت - خلفای راشدین - سرگذشت نامه - شاهان و فرمان روایان - کشورهای اسلامی - سرگذشت نامه