وصایای ارسطو به شیماس

زبان : فارسی

ناشر : نشر هفت

سایر نویسندگان : نويسنده:ارسطو - شارح:نجفی قوچانی، محمدحسن - مقدمه نويس:عطایی، محمدرضا

تعداد صفحات : 112ص.

موضوعات مرتبط : ارسطو، 384 - 322ق. م. تفاحیه - نقد و تفسیر - بابا افضل کاشانی، محمد بن حسین، قرن 7ق. تفاحیه - نقد و تفسیر - جاودانگی - روح - فلسفه اسلامی - مرگ

کتاب "وصایای ارسطو به شیماس" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

اخلاق اسلامی

كتابخانه اخلاق اسلامی

متن كامل 343 عنوان كتاب در 597 جلد، در موضوعات: آداب، حقوق، فضایل اخلاقی و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان