علی امام البرره

زبان : عربی

ناشر : دار الهادي

سایر نویسندگان : نويسنده:خویی، ابوالقاسم - محقق:خرسان، محمدمهدی

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - اثبات خلافت - علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - احادیث - علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - فضایل - علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - نقد و تفسیر