تاریخ العلویین

زبان : عربی

ناشر : دار الأندلس

سایر نویسندگان : نويسنده:طویل، محمد امین غالب

تعداد صفحات : 543 ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - شیعه - تاریخ - غلاة شیعه