گزیده تهذیب

زبان : فارسی

ناشر : کوير

سایر نویسندگان : نويسنده:طوسی، محمد بن حسن - مترجم:بهبودی، محمدباقر

تعداد صفحات : 5ج.

موضوعات مرتبط : احادیث احکام - احادیث شیعه - قرن 4ق. - فقه جعفری - قرن 4ق. - مفید، محمد بن محمد، 336 - 413ق. المقنعه - نقد و تفسیر