المکنز العربی المعاصر

زبان : عربی

ناشر : مکتبة لبنان ناشرون

سایر نویسندگان : اعداد:احمد سلیمان، مصطفی - اعداد:صینی، محمود اسماعیل - اعداد:مصطفی عبدالعزیز، ناصف

تعداد صفحات : ف، 150ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - مترادفها و متضادها

کتاب "المکنز العربی المعاصر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

قاموس النور 2

فرهنگ جامع زبان عربی

متن کامل 39 عنوان کتاب لغت در 200 جلد به زبان عربی و فارسی در زمینه: معجم موضوعی، معجم لفظی، معجم قرآنی، معجم روایی، معجم فلسفی، معجم فقهی، معجم طبی، معجم جغرافیا و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان