تنکسوق نامه

زبان : فارسی

ناشر : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سایر نویسندگان : نويسنده:رشیدالدین فضل‎الله - مقدمهنويس:مینوی، مجتبی - خطاط:قوام کرمانی، محمد بن احمد بن محمود

تعداد صفحات : 519ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی چینی - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 7ق.

کتاب "تنکسوق نامه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان