مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن منظور، محمد بن مکرم - نويسنده:ابن عساکر، علی بن حسن - محقق:زیبق، ابراهیم - محقق:صاغرجی، مامون محمد - محقق:حمامی، احمد - محقق:حموش، احمد راتب - محقق:حافظ، محمد مطیع - محقق:صالح، ابراهیم - محقق:نحاس، روحیه - محقق:عمر، محمد ناجی - محقق:مراد، ریاض عبد الحمید - محقق:نشاوی، نسیب - محقق:شهابی، سکینه

تعداد صفحات : 29ج. (در پانزده مجلد)

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - اسلام - سرگذشت نامه - دمشق - تاریخ - دمشق - سرگذشت نامه