صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

زبان : فارسی

ناشر : مجلس شورای اسلامی، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی

سایر نویسندگان : نويسنده:اداره کل قوانین، اداره تندنویسی

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط :

کتاب "صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مشروح مذاکرات مجلس خبرگان

قانون اساسی و بازنگری آن

مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی 1368، مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی 1368، فایل تصویری مجلد چهارم مذاکرات بازنگری، فایل تصویری قانون اساسی مصوب سال 1358 با تأیید امام راحل و اعضای مجلس خبرگان و ...

موجود نیست