مسجد هدایت و آیت الله طالقانی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز رسيدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی

سایر نویسندگان : نويسنده:نیکی ملکی، حجت الله

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "مسجد هدایت و آیت الله طالقانی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مدیریت علمی - فرهنگی مسجد

ارائه بیش از 7000 دقیقه سخنرانی در رابطه با تفسیر، عقاید و فرق ، روان شناسی ، مدیریت و ...

ارائه بیش از ۱۹۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۵ جلسه در رابطه با تفسیر، ارائه بیش از ۲۱۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۶ جلسه دررابطه با عقاید و فرق، ارائه افزون بر ۱۸۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۳ جلسه در رابطه با روان شناسی وارائه بیش از ۱۳۰۰ دقیقه سخنرانی در ۱۶ جلسه در رابطه با مدیریت ...

موجود نیست