سیمای مسجد در کلام امام خمینی (قدس سره)

زبان : فارسی

ناشر : مرکز رسيدگی به امور مساجد، دفتر مطالعات و پژوهش های قم

سایر نویسندگان : نويسنده:سیدی، میر عباس

تعداد صفحات : 62ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "سیمای مسجد در کلام امام خمینی (قدس سره)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مدیریت علمی - فرهنگی مسجد

ارائه بیش از 7000 دقیقه سخنرانی در رابطه با تفسیر، عقاید و فرق ، روان شناسی ، مدیریت و ...

ارائه بیش از ۱۹۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۵ جلسه در رابطه با تفسیر، ارائه بیش از ۲۱۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۶ جلسه دررابطه با عقاید و فرق، ارائه افزون بر ۱۸۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۳ جلسه در رابطه با روان شناسی وارائه بیش از ۱۳۰۰ دقیقه سخنرانی در ۱۶ جلسه در رابطه با مدیریت ...

موجود نیست