تقریب القرآن إلی الأذهان

زبان : عربی

ناشر : دار العلوم

سایر نویسندگان : نويسنده:حسینی شیرازی، محمد

تعداد صفحات : 5ج

موضوعات مرتبط : تفاسیر شیعه - قرن ۱۴