ترجمه اعجاز البیان

زبان : فارسی

ناشر : مولی

سایر نویسندگان : مترجم و مقدمه نویس:خواجوی، محمد - نويسنده:صدرالدین قونیوی، محمد بن اسحاق

تعداد صفحات : هشتاد وچهار، 412ص

موضوعات مرتبط : تفاسیر (سوره فاتحه)