قرآن کریم

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار

سایر نویسندگان : مصحح:رواقی، علی - خطاط:نیریزی، احمد - مترجم:مترجم ناشناخته (قرن دهم)

تعداد صفحات : 704ص.

موضوعات مرتبط : قرآن - ترجمه‎ها

کتاب "قرآن کریم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان