داستانهای مثنوی چون حکایت میکند

زبان : فارسی

ناشر : حافظ نوين

سایر نویسندگان : نويسنده:دانشگر، احمد

تعداد صفحات : 349ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 7ق.